Prawo rzeczowe

 • ochrona własności i posiadania
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości
 • zakładanie ksiąg wieczystych i wpisy do ksiąg wieczystych
 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • sprawy o zasiedzenie
 • zniesienie współwłasności
 • zarząd nieruchomością wspólną
 • służebności gruntowe i osobiste
 • służebności przesyłu i roszczenia z nimi związane
 • użytkowanie wieczyste (dochodzenie roszczeń wynikających z wygaśnięcia lub rozwiązania użytkowania wieczystego
 • opłaty za użytkowanie wieczyste
 • wykup lokalu od gminy i sprawy o zwrot udzielonej bonifikaty
 • rozgraniczanie nieruchomości
 • zwrot wywłaszczonej nieruchomości
 • przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność
 • świadczenie pomocy prawnej przy zawieraniu umów sprzedaży/zakupu nieruchomości (w tym umów przedwstępnych i developerskich)
 • doradztwo w zakresie najmu, dzierżawy, w tym sporządzanie projektów umów