Prawo cywilne i konsumenckie

 • przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów
 • wsparcie w negocjacjach
 • przygotowywanie przetargów
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • formy zabezpieczenia należytego wykonania umów
 • dochodzenie należności
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • spadki, darowizny i umowy o dożywocie
 • eksmisja z lokalu
 • rękojmia i gwarancja jakości
 • niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową
 • zastępstwo procesowe przed sądami we wszystkich rodzajach postępowań
 • sporządzanie pism procesowych, w tym: pozwów, wniosków i środków zaskarżenia (zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, sprzeciwów, zarzutów, itp.)
 • przygotowywanie jednostronnych oświadczeń woli (np. odwołanie darowizny, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby)