Odszkodowania i zadośćuczynienia

 • kompleksowa obsługa poszkodowanego w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia
 • wypadki drogowe
 • śmierć osoby najbliższej
 • uszkodzenia ciała/rozstrój zdrowia
 • błędy w sztuce lekarskiej
 • zakażenia żółtaczką
 • zmarnowany urlop
 • szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny
 • ochrona dóbr osobistych
 • waloryzacja polis posagowych
 • reprezentowanie poszkodowanego na etapie przedsądowym, w tym także przed zakładami ubezpieczeń (np. w razie odmowy wypłaty odszkodowania)
 • sporządzanie pism procesowych i reprezentacja poszkodowanego przed sądem oraz egzekwowanie zasądzonego odszkodowania
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (np. za linie energetyczne lub telefoniczne).